Ogłoszenia i komunikaty


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

17‑04‑2019 09:20:06


Sieradz, dnia 17 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sieradzu w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sieradzu uchwały Nr VIII/54/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sieradzu w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego.

Obszar objęty ww. projektem planu miejscowego położony jest w obrębach geodezyjnych: 24 i 25 Miasto Sieradz, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz do dnia 10 maja 2019 r. lub przesłać pocztą na adres urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres: um@umsieradz.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią uchwały w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza oraz w Internecie – na stronach: www.umsieradz.finn.pl.

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradz w godzinach pracy urzędu.
        


                                Prezydent Miasta Sieradza
                                          Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
643KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

15‑04‑2019 13:36:07

 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2019r. decyzji Nr 6/2019 (znak: WU-A.6733.6.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu inwestycji, w tym budowę pompowni wraz z zasilaniem elektrycznym, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 200/52 (obręb geodezyjny 16) w ramach budowy ciągu pieszo-jezdnego na przedłużeniu ul. Wnuka w Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑04‑2019 11:01:41

Sieradz, dn. 10.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu.

Do sporządzenia ww. projektu miejscowego planu przystąpiono na podstawie Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32, w godz. od 8.00 do 15.00.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu miejscowego planu w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@umsieradz.pl.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Sieradza.

                          
                            Prezydent Miasta Sieradza
                                Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑04‑2019 10:13:38

 

Sieradz, dn. 10.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sieradzu Uchwały Nr VI/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                Prezydent Miasta Sieradza
                                    Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o planowanej likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego

26‑03‑2019 12:14:05

 

INFORMACJA O PLANOWANEJ LIKWIDACJI PRZEJAZDU
KOLEJOWO-DROGOWEGO


Informujemy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1744 z późniejszymi zmianami), przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg wewnętrznych (nieposiadających statusu drogi publicznej), mogą funkcjonować wyłącznie jako przejazdy użytku prywatnego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.
W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. rozpocznie procedurę likwidacji przejazdu kolejowo – drogowego w km 62,505 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice (dz. nr 477/11 obręb Miasto Sieradz – 24) jeżeli w ciągu 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji nie zgłosi się osoba lub podmiot zainteresowany zawarciem umowy na użytkowanie przejazdu kolejowo – drogowego w kat. „F”.

Informacje w zakresie użytkowania przejazdu w kat. „F” można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. bądź pod numerem telefonu: (62) 724 36 35.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2019 12:51:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie