Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

27‑05‑2020 12:55:22


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie gazociągu śr/c Ø90 w ulicy Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.

Inwestycja dotyczy działek drogowych nr ewid. 53 (obręb geodezyjny 14) i nr ewid. 1 (obręb geodezyjny 9).
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (tel. 43 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

27‑05‑2020 12:48:30


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie linii kablowej SN 15kV, odtworzenie powiązań ciągów SN Jawor – Zachód z Sieradz – Ciepłownia 2 przy ulicy Spółdzielczej, Broniewskiego, Jana Pawła II, Piastowskiej w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (tel. 43 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

25‑05‑2020 13:33:42

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci wodociągowej w ulicy Droga Dąbrowska w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 ( tel. 43 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

25‑05‑2020 13:17:12

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Droga Jeziorska w Sieradzu.
Inwestycja dotyczy działek nr ewid. 5676/1 i 5715/5 (obręb geodezyjny 11)

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (tel. 43 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
441KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Opłata za sprzedaż alkoholu II rata-przypomnienie!

20‑05‑2020 14:32:18


Urząd Miasta Sieradza przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zobowiązani są do dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31 maja 2020 r.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa związane ze stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS –CoV-2 nie przewidują żadnych odstępstw (ulg, umorzeń, zwolnień lub przesunięcia terminu wpłaty) od wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020. Zatem, terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obligatoryjne.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724 Bank PKO BP S.A. O/Sieradz z dopiskiem „opłata za zezwolenia na alkohol”.

UWAGA!

W związku z faktem, iż w bieżącym roku kalendarzowym termin uiszczenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypada na dzień wolny od pracy  (31 maja – niedziela) opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych termin wniesienia opłaty NIE ulega przesunięciu  na kolejny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Ponadto Urząd Miasta Sieradza informuje, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) – dalej jako „ustawa” zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 ustawy.

Natomiast z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy wynika, że w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Informacji udziela
Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji
i Dowodów Osobistych
tel. 43 826-61-82

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

20‑05‑2020 14:26:54

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia
przy ulicy: Krasawna, Oksińskiego, Spacerowa, Wesoła, Browarek w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (tel. 43 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

19‑05‑2020 22:20:40

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy Modrzewiowej w Sieradzu.


Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Miasto Sieradz

19‑05‑2020 22:10:10

 

Zaproszenie
do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Miasto Sieradz
na sesję, na której będzie podejmowana uchwała o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza

 

Szanowni Mieszkańcy Sieradza !

Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 130,1349) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Wprowadzony został m. innymi zapis art. 28 aa* dotyczący sporządzenia i przedstawienia przez prezydenta miasta - radzie miasta do dnia  31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności prezydenta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady miasta. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie.
                                                                                                    

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie nad stanem miasta. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Sieradza Pl. Wojewódzki 1 do dnia 22 maja 2020 r.  w godzinach pracy urzędu.
Kontakt tel. w spr. zgłoszeń (pytania)  43 82 66 129  / 130

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

19‑05‑2020 21:55:51

W dniu 25 maja 2020 r. o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XXVI Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2019 rok.
 7. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla miasta Sieradza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sieradza na lata 2020 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach programu „Deszczówka 2020 – 2021”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 15. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2019-2030.
 21. Podjęcie uchwały sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 23. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 24. Zakończenie obrad.

 
Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 683 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 69
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2020 12:57:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie