Ogłoszenia i komunikaty


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26‑04‑2019 12:50:05


PREZYDENT MIASTA SIERADZA

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 170/1 (obręb geodezyjny 10) w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26‑04‑2019 12:47:02


PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 437  i 435/2 (obręb geodezyjny 24) w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze kompleksowych usług opiekuńczych
25‑04‑2019 13:35:06
Zarządzenie Nr 103/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza

24‑04‑2019 14:50:55

 Sieradz, dnia 24.04.2019


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081)

podaję do publicznej wiadomości,

że Rada Miejska w Sieradzu uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 28 lutego 2019r. przyjęła  zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza.
Z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.umsieradz.finn.pl.

 

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

IX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

19‑04‑2019 10:52:04


W dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku IX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej – ulicy 3-go Maja w Sieradzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2019.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu terminu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Sieradzu.
 17. Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
 18. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 456 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 46
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2019 12:51:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie