Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

18‑06‑2019 09:30:22

IR-II.7820.3.2019.AK

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY  ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że 07.06.2019 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 109/19 o udzieleniu Zarządowi Województwa Łódzkiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z drogą wojewódzką nr 482 od km 87+368,32 do km 87+483,61 oraz z drogą gminną nr 114618E ul. 3-go Maja od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 (budynek E, IV p., pok. 412, tel. 42 664 14 73 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 18.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Agata Urban
Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13‑06‑2019 14:34:00

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 12 czerwca 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 18/2019 (znak: WU-A.6733.20.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 o długości około 180,00m w ulicy Błotnej w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 20196 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

 

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13‑06‑2019 14:28:32

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 11 czerwca 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 17/2019 (znak: WU-A.6733.12.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci SN 15kV i nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej 3-0109 Jeziory 1, przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy Sadowej w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 20196 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13‑06‑2019 14:25:33

 

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 11 czerwca 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 16/2019 (znak: WU-A.6733.19.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami, przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy Podmiejskiej w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 20196 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

 

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

13‑06‑2019 13:25:33

W dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 15.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XI Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina miasto  Sieradz oraz nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie opłat z tytułu korzystania ze żłobka prowadzonego przez gminę miasto Sieradz.
 11. Podjecie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 12. Podjęcie uchwaly w w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza.
 13. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.
 15. Procedura absolutoryjna:
  1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2018 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2018 r., po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
  a) sprawozdania finansowego za rok 2018 r.;
  b) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2018 r.;
  c) informacji o stanie mienia miasta Sieradza według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ;
  d) uchwały Nr IV/63/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2018 rok.
  2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2018 rok, po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
  a) wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza;
  b) uchwały Nr IV/93/2019 r. z dnia 27 maja 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu o udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza za 2018 rok.
 16. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11‑06‑2019 13:30:55

 

PREZYDENT
MIASTA SIERADZ

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 10 czerwca 2019r. odmownej decyzji Nr 15/2019 (znak: WU-A.6733.17.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SIR3311D wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 98 (obręb geodezyjny 29) przy ulicy Sienkiewicza 98 w Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 506 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 51
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2019 09:32:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie