Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26‑02‑2020 12:34:40

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu w dniu 24.02.2020r. decyzji Nr 5/2020 (znak: WU-A.6733.2.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Wysokiej w Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

25‑02‑2020 08:39:44

W dniu 28 lutego  2020 r. o godz. 13.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XXII Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. Podjęcie uchwały sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
  bioodpady stanowiące odpady komunalne.
 6. Podjęcie uchwały sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
267KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18‑02‑2020 10:31:05

 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu w dniu 17.02.2020r. decyzji Nr 4/2020 (znak: WU-A.6733.1.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. 3 – go Maja w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

18‑02‑2020 10:26:07

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy Krasawnej w Sieradzu.


Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

12‑02‑2020 13:46:31

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 96/4, 94/9, 94/15 i 47
(obręb geodezyjny 21) w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

12‑02‑2020 09:26:52


W dniu 18 lutego  2020 r. o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XXI Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę – miasto Sieradz.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz osiągniętych w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
 13. Podjęcie uchwały sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2019.
 17. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sieradzu w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki.

06‑02‑2020 07:47:14

Sieradz, dnia 05.02.2020

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że Rada Miejska w Sieradzu uchwałą Nr XVI/111/2019 z dnia 22 października 2019 r. przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Sieradzu w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2019r. poz. 6273.

Z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.umsieradz.finn.pl.


Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

29‑01‑2020 13:18:42

Sieradz, dnia 29.01.2020 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Olendry Duże, Łąkowa, Witosa i  Krakowskie Przedmieście w Sieradzu


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sieradzu Uchwały Nr XVIII/129/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Olendry Duże, Łąkowa, Witosa i  Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w terminie do dnia 16 marca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

                          
                                Prezydent Miasta Sieradza
                                    Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 627 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 63
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2020 12:36:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie