Zagospodarowanie przestrzenne


Uwarunkowania prawne w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, określa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

W myśl tej ustawy, opracowaniem planistycznym ustalającym politykę przestrzenną na poziomie gminy jest:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem określającym lokalną politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem zamierzeń krajowych i wojewódzkich. Obejmuje ono obszar całej gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem ustalającym przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określającym sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. Może on obejmować całość lub część obszaru gminy. Musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji:

  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji celu publicznego,
  • o warunkach zabudowy - dla pozostałych inwestycji.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  02‑02‑2007 13:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2014 09:47:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive