Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy

10‑12‑2018 13:07:16


OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)  w związku z wnioskiem złożonym dnia 9 listopada 2018r. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi i chodnikami do obsługi budynków mieszkalnych nr 35, 37, 39 i 41 przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 195/332 i 195/301 (obręb 16) przy ulicy Władysława Łokietka w Sieradzu, ustalam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 7 stycznia 2019r.
Powodem ustalenia nowego terminu załatwienia sprawy są czynności proceduralne obowiązujące przy ustalaniu warunków zabudowy, których wykonanie wynika z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.). Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności a także opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, gdy:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sieradza.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

III Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018-2023

07‑12‑2018 18:29:13

 

W dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023. Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku III Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z LIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018 i I Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2017/2018.
 8. Raport monitoringowy z wdrażania w 2017 roku strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Sieradza na lata 2014 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata  2019 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
 16. Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
 17. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2018 13:10:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive