Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018

08‑02‑2018 11:52:25

 

W dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XLVIII  Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z  XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz osiągniętych w 2017 r.
 7. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  - informacja z realizacji skarg za IV kwartał 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina miasto Sieradz oraz nadanie mu statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie czasu zapewniającego bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Grodzkiej i Sienkiewicza w Sieradzu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Okręgowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za 2017 rok.
 19. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

07‑02‑2018 15:02:30


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE90 i PE63, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 28618 i 144 (obręb geodezyjny 14) w ulicach Broniewskiego i J. Kasprowicza w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
177KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
578KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

30‑01‑2018 14:16:20


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie stacji transformatorowej, zasilającej ją kablowej linii średniego napięcia 15 kV oraz przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w rejonie ulic: Modrzewiowej, Szlacheckiej i Miejskiej w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Sławomir Pyrzyński
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
325KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uzupełniający nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w Sieradzu na kadencję 2016-2019

26‑01‑2018 13:19:32

 

Komunikat w sprawie zasad przeprowadzenia uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Sieradzu na kadencję 2016-2019

Na podstawie art. 160  §  2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016 poz. 2062 ze zm.) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 19 grudnia 2017 r. o dokonanie przez Radę Miejską w Sieradzu wyboru 8 (ośmiu) ławników do orzekania w sprawach cywilnych (rozwodowych) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, informuję:

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

1. Kto może zostać ławnikiem

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2.  Kto może zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

3. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników  do Biura Obsługi Rady Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w terminie do dnia 30 marca 2018 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po wyznaczonym terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem  zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na  ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji  Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z  innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (poz.693) zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.sieradz.pl  w zakładce BIP

Szczegółowych informacji związanych z wyborem ławników udzielają pracownicy biura: pok. 29, tel. 43 8266129  -   pok. 30, tel. 43 8266130  w godzinach 7:30 – 15:30

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek

                                                                     

Dokumenty:
Plik pdf Komunikat.pdf
26‑01‑2018 13:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
553KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf lista obywateli.pdf
26‑01‑2018 13:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
315KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie 1.pdf
26‑01‑2018 13:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie 2.pdf
26‑01‑2018 13:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - formularz krk.pdf
26‑01‑2018 13:40:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.rtf
14‑02‑2018 08:48:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 728 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 73
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2018 12:14:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie