Ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

20‑02‑2019 08:58:17

 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2204, 2348) Prezydent Miasta Sieradza ogłasza o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o numerze ewidencyjnym 45/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sieradzu.

Stosownie do zapisu w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Sieradzu nieruchomość ta stanowi własność Skarbu Państwa bez tytułu prawnego.

Podział dokonywany jest w celu regulacji pasa drogowego drogi powiatowej – ulicy Cypriana Bazylika w Sieradzu.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej podziałem proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Sieradza, Wydziału Urbanistyki - Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 34, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 – 1530 i wykazanie swoich praw
do nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o numerze ewidencyjnym 45/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 w Sieradzu, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału powyższej nieruchomości, a następnie wydana decyzja zatwierdzająca jej podział.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 043 826 61 34.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński

NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

20‑02‑2019 08:51:32

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w rejonie ulic: Szkolnej, Żwirowej, Wysokiej i Graeve w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
606KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12‑02‑2019 14:26:20

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 11 lutego 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 3/2019 (znak: WU-A.6733.2.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na  przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej i budowie linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w ulicy Słonecznej i Botanicznej w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 006KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

01‑02‑2019 09:14:39

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 30 stycznia 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 2/2019 (znak: WU-A.6733.1.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazu ziemnego, odprowadzania wód deszczowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 166 i 114/2 (obręb geodezyjny 22) w rejonie ulicy Reymonta w  Sieradzu,
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).


PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

28‑01‑2019 16:18:20

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 28 stycznia 2019r. decyzji nr 18/2019 (znak: WU-A.6730.165.5.2018.2019.MJ) o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi i chodnikami do obsługi budynków mieszkalnych przy ulicy Władysława Łokietka nr 35, 37, 39 i 41, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 195/332 i 195/301 (obręb geodezyjny 16) w Sieradzu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24‑01‑2019 15:16:47

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 24 stycznia 2019r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 1/2019 (znak: WU-A.6733.40.2018.2019.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 5557 (obręb geodezyjny 15) w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).


PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

V Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018-2023

24‑01‑2019 11:30:50

W dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 13.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku V  Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z II, III, IV Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przyznanych pod warunkiem zwrotu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn. "Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowej.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego  stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023.
 19. Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
 20.  Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 409 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 41
Informacja wytworzona przez:
Jakub Czernow
email: j.czernow@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2019 09:03:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie