Ogłoszenia i komunikaty


LII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018

21‑06‑2018 14:05:50


W dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 14.00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku LII Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z LI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający gminie miasto Sieradz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sieradza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Pawła II, Alei Grunwaldzkiej, Broniewskiego i Spółdzielczej w Sieradzu – Węzeł strategiczny „Grunwaldzki”.
 14. Komunikaty i ogłoszenia.
 15. Zakończenie obrad.

                                                                                  

Projekty uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o płukaniu sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sieradza w dniach 17 - 24 czerwca 2018 roku

15‑06‑2018 14:51:22

 

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu w dniach od 17 do 24 czerwca przeprowadzać będzie prace polegające na płukaniu sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sieradz.

W związku z powyższym może wystąpić pogorszenie jakości wody na terenie Miasta i Gminy Sieradz. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

15‑06‑2018 13:27:11

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia PE90 w ulicy Skrzetuskiego w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11‑06‑2018 13:54:21

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Reymonta w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

.

08‑06‑2018 13:26:22

URZĄD STANU CYWILNEGO w Sieradzu
informuje

od 1 czerwca 2018 roku
rejestracja urodzeń odbywa się do godz. 14.00

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30‑05‑2018 14:52:23

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 maja 2018r. decyzji Nr 13/2018 (znak: WU-A.6733.11.2018.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 163 i 203 (obręb geodezyjny 19) w rejonie ulicy Sadowej w Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34, II piętro).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018

22‑05‑2018 13:42:24

 

W dniu 29 maja 2018 roku o godz. 09.00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku LI Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z L Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
 12. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto Sieradz.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza - edycja II.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Sieradza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kąpieliska strzeżonego w Sieradzu przy ulicy Portowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 - 2021 dla obszaru Miasta Sieradza.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Sieradzu"
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2017 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta Sieradza.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Sieradzu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu na kadencję 2016-2019 do orzekania w sprawach cywilnych (rozwodowych).
 23. Procedura absolutoryjna:
  1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2017 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2017 r., po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
  a) sprawozdania finansowego za rok 2017r. ,
  b) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2017 r.,
  c) informacji o stanie mienia miasta Sieradza według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ,
  d) uchwały Nr IV/81/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2017 rok.
  2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2017 rok, po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
  a) wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza,
  b) uchwały Nr IV/117/2018 r. z dnia 18 maja 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza za rok 2017.
 24. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 804 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 81
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2018 14:08:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie