Ogłoszenia i komunikaty


Komunikat w sprawie III raty opłaty za zezwolenia

26‑09‑2018 13:56:57

     

       Urząd Miasta Sieradza przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (III raty) w terminie do dnia 30 września 2018 roku.
      Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) w przypadku niedopełnienia w wyżej określonym terminie obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania wyżej określonej czynności nie wniesie raty opłaty należnej, powiększonej o 30 % tej opłaty.
        W związku z tym, iż 30 września 2018 r. przypada w niedzielę informujemy, że opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonana w poniedziałek, czyli 1 października 2018 r., będzie wniesiona po upływie ustawowego terminu.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26‑09‑2018 12:53:20

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 25 września 2018r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 25/2018 (znak: WU-A.6733.25.2018.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego i oświetlenia chodnika w ul. Jana Pawła II z przyłączem w ul. 3-go Maja w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073).

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26‑09‑2018 12:38:20

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 25 września 2018r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 24/2018 (znak: WU-A.6733.28.2018.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Radziminowskiej w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073).

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26‑09‑2018 12:30:53

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 25 września 2018r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 23/2018 (znak: WU-A.6733.26.2018.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Kochanowskiego w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25‑09‑2018 12:56:47

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 24 września 2018r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 22/2018 (znak: WU-A.6733.31.2018.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie gazociągu średniego  ciśnienia w rejonie ulicy Bocznej w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073).

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

LVII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018

24‑09‑2018 13:13:22

 

W dniu 28 września 2018 roku o godz. 15.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, odbędzie się LVi Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przedstawienie porządku LVII  Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z  LV i LVI  Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.
 13. Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.

 

Projekty uchwał na LVII Sesje Rady Miejskiej w Sieradzu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

24‑09‑2018 12:52:37

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia  Ø63PE  L=33,05m, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 494/3 i 294/1 (obręb geodezyjny 18) w ulicach Krakowskie Przedmieście i Szkolna w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, organizowana w ramach obchodów 100 Lecia Odzyskania Niepodległości – Sieradz w centrum niepodległości

16‑08‑2018 11:57:13

 

Prezydent Miasta Sieradza Pan Paweł Osiewała i Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu  Pan Mirosław Antoni Owczarek zapraszają mieszkańców Sieradza, (100 osób), na bezpłatną, coroczną wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego - 3 września br.
                                                                                
Zapisy od 20 sierpnia br. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Sieradza pokój nr 29 /30 lub pod numerem telefonu 43-82-66-129.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wycieczką, przy jednorazowym zgłoszeniu - mogą zapisać się tylko  2 osoby.
Osoby, które uczestniczyły już w wycieczce w latach poprzednich zostaną zapisane na listę rezerwową.

Istnieje konieczność wypełnienia pisemnego zgłoszenia udziału w wycieczce z uwagi na RODO. Niezbędne informacje można uzyskać telefoniczne w Biurze Rady Miejskiej, tel. 43-826-61-29, 43-826-61-30.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 858 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 86
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2018 14:07:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie