Ogłoszenia i komunikaty


XLIX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018

21‑03‑2018 11:36:28

 

W dniu 28 marca 2018 roku o godz. 14.00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XLIX Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego.
 8. Sprawozdanie z realizacji  „Programu Współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
 9. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017”.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014 – 2017”.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza za rok 2017.
 12. Sprawozdanie z realizacji "Programu wspierania rodziny dla miasta Sieradza na lata 2017 - 2019" za rok 2017.
 13. Sprawozdanie z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2014 - 2017" za rok 2017.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasta Sieradza za rok 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2018-2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz przystąpienia gminy Miasto Sieradz do realizacji projektu w ramach Poddziałania IX.1.1  w ramach Osi Priorytetowej IX Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Miasto Sieradz dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 20. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2018".
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy miasto Sieradz.
 22. Podjęcie uchwały  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na lata 2018 - 2019 na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Sieradza na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Sieradza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 25. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 26. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
420KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

07‑03‑2018 14:08:39

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 06 marca 2018r. przez Prezydenta Miasta Sieradza decyzji Nr 4/2018 (znak: WU-A.6733.2.2018.MJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE90 i PE63, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 286/18 i 144 (obręb geodezyjny 14) w ulicach: Broniewskiego i J. Kasprowicza w Sieradzu.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 43 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073).

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Rafał Matysiak                 
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uzupełniający nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w Sieradzu na kadencję 2016-2019

26‑01‑2018 13:19:32

 

Komunikat w sprawie zasad przeprowadzenia uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Sieradzu na kadencję 2016-2019

Na podstawie art. 160  §  2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016 poz. 2062 ze zm.) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 19 grudnia 2017 r. o dokonanie przez Radę Miejską w Sieradzu wyboru 8 (ośmiu) ławników do orzekania w sprawach cywilnych (rozwodowych) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu, informuję:

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

1. Kto może zostać ławnikiem

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2.  Kto może zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

3. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników  do Biura Obsługi Rady Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w terminie do dnia 30 marca 2018 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po wyznaczonym terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem  zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na  ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji  Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z  innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (poz.693) zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.sieradz.pl  w zakładce BIP

Szczegółowych informacji związanych z wyborem ławników udzielają pracownicy biura: pok. 29, tel. 43 8266129  -   pok. 30, tel. 43 8266130  w godzinach 7:30 – 15:30

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek

                                                                     

Dokumenty:
Plik pdf Komunikat.pdf
26‑01‑2018 13:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
553KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf lista obywateli.pdf
26‑01‑2018 13:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
315KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie 1.pdf
26‑01‑2018 13:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie 2.pdf
26‑01‑2018 13:31:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - formularz krk.pdf
26‑01‑2018 13:40:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.rtf
14‑02‑2018 08:48:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja dotycząca zmiany nazwy ulic

09‑08‑2017 10:01:54

 

W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. RP z 2016r. Poz. 744) oraz Uchwałą Nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 02.06.2017r. (uchwała weszła w życie 08.07.2017r.) i Uchwałą Nr XL/257/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10.08.2017r. (uchwała weszła w życie 15.09.2017r.) w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Sieradza zostały zmienione nazwy następujących ulic:

1) ulica 23 Stycznia otrzymuje nazwę „ulica Ks. Apolinarego Leśniewskiego",

2) ulica Tadeusza Barczyka otrzymuje nazwę „ulica Harcerska",

3) ulica Dąbrowszczaków otrzymuje nazwę „ulica gen. Władysława Andersa",

4) ulica Lucjana Szenwalda otrzymuje nazwę „ulica Jana Kasprowicza",

5) ulica Wyzwolenia otrzymuje nazwę „ulica Wyzwolenia 1918 roku",

6) ulica Leona Kruczkowskiego otrzymuje nazwę "ulica Zbigniewa Herberta".

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy:

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

 

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ww. ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2018 11:43:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie