Ogłoszenia i komunikaty


Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wod-kan., ul. Reymonta

27‑06‑2017 15:09:50


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu w dniu 26 czerwca 2017r. decyzji Nr 10/2017 (znak: WU-A.6733.10.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Reymonta w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w nawiązaniu do art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018

27‑06‑2017 12:20:31

 

W dniu 3 lipca 2017 roku o godz. 10:00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XXXIX  Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Pawła II, Alei Grunwaldzkiej, Broniewskiego i Spółdzielczej w Sieradzu – Węzeł strategiczny „Grunwaldzki”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sieradzu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Sieradzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie osiedlenia na terenie Gminy Miasto Sieradz rodziny narodowości polskiej – przesiedleńców Republiki Kazachstanu.
 14. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 15. Zakończenie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wszczęcie post. w spr. wydania dec. o ustaleniu lokal. inwest. celu publ. - rozbudowa sieci wodociągowej- ul. Modrzewiowa w Sieradzu

22‑06‑2017 13:07:55

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się
o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej Ø110 PVC o długości ok. 40m na potrzeby przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Modrzewiowej w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza

Sławomir Pyrzyński

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OD DNIA 26 CZERWCA DO DNIA 31 LIPCA 2017 R. URZĄD STANU CYWILNEGO PRZYJMUJE INTERESANTÓW DO GODZINY 14:30

22‑06‑2017 10:59:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp- ul. Grodzka i Sienkiewicza w Sieradzu.

21‑06‑2017 12:56:20

 

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Grodzkiej i Sienkiewicza w Sieradzu wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 kwietnia 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Grodzkiej i Sienkiewicza w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 lipca 2017r. do 25 lipca  2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sieradza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2017r.       

 Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 16 sierpnia 2017r.       

Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl.  W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Sieradz, dnia 21.06.2017

 

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat w sprawie zjadliwej grypy ptaków

07‑04‑2017 12:54:58

 

W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., od dnia 6 kwietnia 2017 r. obwiązują nowe w przepisy w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nowe przepisy pozwalają utrzymywać drób poza zamkniętymi obiektami , nadal obowiązują jednak nakazy dotyczące:

 • zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób i inne ptaki,
 • ograniczenia kontaktów drobiu z dzikimi ptakami, zwłaszcza wykluczając jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

Posiadacz drobiu jest zobowiązany do zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Od dnia 6 kwietnia możliwy jest również handel drobiem na targowiskach.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Postępowanie rekrutacyjne, uzupełniające i składanie dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz na rok szkolny 2017/2018
29‑03‑2017 08:59:02
Zarządzenie nr 71/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz na rok szkolny 2017/2018 oraz wzoru wniosku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
882KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postępowanie rekrutacyjne, uzupełniające i składanie dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz na rok szkolny 2017/2018.
29‑03‑2017 08:37:26
Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz na rok szkolny 2017/2018 oraz wzoru wniosku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
658KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jakub Czernow
email: j.czernow@umsieradz.pl tel.:jpotakowski
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2017 15:14:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie