Ogłoszenia i komunikaty


Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Sieradz wraz ze specyfikacją warunków konkursu

19‑11‑2018 10:57:08
Dokumenty:
Plik pdf zaproszenie do składania ofert.pdf
19‑11‑2018 10:59:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf pakiet informacyjny.pdf
19‑11‑2018 10:59:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
972KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf uchwała LVIII - 398 -2018.pdf
19‑11‑2018 10:59:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
359KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf opinia RIO.pdf
19‑11‑2018 10:59:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
800KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
152KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

14‑11‑2018 08:45:16

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 listopada 2018r. do 3 stycznia 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sieradza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany Studium, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 25 stycznia 2019r.     
Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl.  W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do zmiany studium”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.


Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
781KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

08‑11‑2018 12:51:40

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63/40 o długości około 2810,00m, przewidzianej do realizacji w ulicach: Reymonta, Ludowa, Błotna, Cisowa, Miejska,  Topolowa, Szlachecka i Zaścianek w Sieradzu.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2018 10:59:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie