Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o ustaleniu lokal. inwest. celu publ. - budowa sieci wodoc. i kanal. - ul. Wojsławska / ul. Bagienna

22‑05‑2017 15:16:10

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 16 maja 2017r. decyzji Nr 6/2017 (znak: WU-A.6733.6.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w rejonie ulic Wojsławskiej i Bagiennej w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w nawiązaniu do art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o ustaleniu lokal. inwest. celu publ. - budowa wodociągu - ul. Borek

22‑05‑2017 15:13:29

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 17 maja 2017r. decyzji Nr 8/2017 (znak: WU-A.6733.7.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie wodociągu 160mm PEHD w rejonie ulicy Borek w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34)w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w nawiązaniu do art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PREZYDENT MIASTA SIERADZ
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o ustaleniu lokal. inwest. celu publ. - budowa gazociągu - ul. Warneńczyka

22‑05‑2017 15:09:03

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 17 maja 2017r. decyzji Nr 7/2017 (znak: WU-A.6733.9.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia PE ø63 w rejonie ulicy Warneńczyka w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w nawiązaniu do art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PREZYDENT MIASTA SIERADZ
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o ustaleniu lokal. inwest. celu publ. - budowa sieci wodoc. i kanal. w ul. Reymonta.

22‑05‑2017 15:04:28

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 16 maja 2017r. decyzji Nr 5/2017 (znak: WU-A.6733.5.2017.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Reymonta w Sieradzu


Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, przy Placu Wojewódzkim 1 (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w nawiązaniu do art, 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PREZYDENTA MIASTA
Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
200KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
645KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp - węzeł Grunwaldzki

19‑04‑2017 08:37:22

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Pawła II, Alei Grunwaldzkiej, Broniewskiego i Spółdzielczej w Sieradzu – Węzeł strategiczny „Grunwaldzki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/201/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Pawła II, Alei Grunwaldzkiej, Broniewskiego i Spółdzielczej w Sieradzu – Węzeł strategiczny „Grunwaldzki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 kwietnia 2017r. do 18 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sieradza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017r.        

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany planu miejscowego, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 8 czerwca 2017r.        
Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do zmiany planu miejscowego”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Sieradz, dnia 19.04.2017r.

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat w sprawie zjadliwej grypy ptaków

07‑04‑2017 12:54:58

 

W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., od dnia 6 kwietnia 2017 r. obwiązują nowe w przepisy w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nowe przepisy pozwalają utrzymywać drób poza zamkniętymi obiektami , nadal obowiązują jednak nakazy dotyczące:

  • zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób i inne ptaki,
  • ograniczenia kontaktów drobiu z dzikimi ptakami, zwłaszcza wykluczając jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
  • oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

Posiadacz drobiu jest zobowiązany do zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Od dnia 6 kwietnia możliwy jest również handel drobiem na targowiskach.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2017 15:22:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie