Ogłoszenia i komunikaty


Wszczęcie postęp. w spr. wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17‑08‑2017 10:42:30


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci wodociągowej 110mm PVC w rejonie ulicy Bagiennej w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Rafał Matysiak

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
368KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wszczęcie postęp. w spr. wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09‑08‑2017 13:12:51

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 71073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ulicy Reymonta w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Sławomir Pyrzyński

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wszczęcie postęp. w spr. wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09‑08‑2017 13:09:27

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 71073) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie i urządzeniu drogi wewnętrznej i chodników wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem drogi, chodników i podjazdów w rejonie ulicy Reymonta w Sieradzu

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Sławomir Pyrzyński

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca zmiany nazwy ulic

09‑08‑2017 10:01:54

 

W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. RP z 2016r. Poz. 744), Uchwałą Nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 02.06.2017r. w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Sieradza zostały zmienione nazwy następujących ulic:

1) ulica 23 Stycznia otrzymuje nazwę „ulica Ks. Apolinarego Leśniewskiego",

2) ulica Tadeusza Barczyka otrzymuje nazwę „ulica Harcerska",

3) ulica Dąbrowszczaków otrzymuje nazwę „ulica gen. Władysława Andersa",

4) ulica Lucjana Szenwalda otrzymuje nazwę „ulica Jana Kasprowicza",

5) ulica Wyzwolenia otrzymuje nazwę „ulica Wyzwolenia 1918 roku".

 

Uchwała weszła w życie 08.07.2017r.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy:

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

 

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ww. ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw

07‑08‑2017 13:51:22
Dokumenty:
Plik pdf Zal 1 - projekt uchwały SWL tzw antysmogowej.pdf
07‑08‑2017 13:54:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zal 2 - ogloszenie-2.pdf
07‑08‑2017 13:54:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
273KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Witosa, Łąkowej, Prostej i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

28‑06‑2017 10:17:27

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Witosa, Łąkowej, Prostej i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 kwietnia 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Witosa, Łąkowej, Prostej i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lipca 2017r. do 7 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sieradza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2017r.        

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 28 sierpnia 2017r.        
Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl.  W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Sieradz, dnia 28.06.2017 r.

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat w sprawie zjadliwej grypy ptaków

07‑04‑2017 12:54:58

 

W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r., od dnia 6 kwietnia 2017 r. obwiązują nowe w przepisy w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nowe przepisy pozwalają utrzymywać drób poza zamkniętymi obiektami , nadal obowiązują jednak nakazy dotyczące:

  • zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób i inne ptaki,
  • ograniczenia kontaktów drobiu z dzikimi ptakami, zwłaszcza wykluczając jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
  • oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

Posiadacz drobiu jest zobowiązany do zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Od dnia 6 kwietnia możliwy jest również handel drobiem na targowiskach.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Postępowanie rekrutacyjne, uzupełniające i składanie dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz na rok szkolny 2017/2018
29‑03‑2017 08:59:02
Zarządzenie nr 71/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz na rok szkolny 2017/2018 oraz wzoru wniosku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
882KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jakub Czernow
email: j.czernow@umsieradz.pl tel.:jpotakowski
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2017 10:44:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie