Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09‑01‑2019 14:53:02

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazu ziemnego, odprowadzania wód deszczowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 166 i 114/2 (obręb geodezyjny 22) w rejonie ulicy Reymonta w  Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie zawiadamiające o prawie do zapoznania się z aktami sprawy

07‑01‑2019 12:34:08


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)  w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi i chodnikami do obsługi budynków mieszkalnych nr 35, 37, 39 i 41 przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 195/332 i 195/301 (obręb 16) przy ulicy Władysława Łokietka w Sieradzu, informuję o przysługującym stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt.

Jednocześnie zawiadamiam, zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.) o opinii zarządcy dróg gminnych, pozytywnie opiniującej warunki w/w inwestycji, z dnia 30.11.2018r. znak: WIK-D.6730.94.2018.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Jednocześnie stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustalam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 6 lutego 2019r. Powodem ustalenia nowego terminu załatwienia sprawy jest konieczność zastosowania art. 10 § 1 ww. ustawy.

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 49a ww. ustawy.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, gdy:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sieradza.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03‑01‑2019 13:00:10


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 5557 (obręb geodezyjny 15)  w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

14‑11‑2018 08:45:16

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 listopada 2018r. do 3 stycznia 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sieradza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany Studium, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 25 stycznia 2019r.     
Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl.  W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do zmiany studium”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.


Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

 

 

Dokumenty:
Plik pdf Proj_Studium_tekst_11_2018.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys_Uwarunkowania_rozwoju_projekt.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys_Kierunki_polityki_projekt.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys_Infrastruktura_projekt.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys_Instrumentalizacja_projekt.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys_Komunikacja_projekt.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys_Kultura_projekt.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rys_System_przyrodniczy_projekt.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza oddziaływania na środowisko _tekst.pdf
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Prognoza oddziaływania na środowisko_rys..jpg
26‑11‑2018 08:08:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
8,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2019 13:58:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie